[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Tang

Strandkantens opskylszone.

Foto: Ib Søgaard  

I efteråret dannes normalt større mængder af opskyllet tang. Lokalt ligger der således ofte en kraftig zone af rådden tang i læ af Mosede Havn med en gennemsnitlig bredde på 1 meter, og med en vægt på 50 - 100 kg pr. meter.

Ålegræsset udgør 30- 99% af tangmassen. Fedtemøg udgør alt efter årstiden 1 - 70 %. Desuden findes Ectocarpus silliculosus, Enteromorpha sp., Geranium sp., Cladophora sp., Funcus vesciculosus og Pilayella littoralis.

Tangmasserne skylles op fra havet, når vinden kommer fra øst gennem en længere periode. I Køge Bugt er kun et mindre antal alger udbredt.
 

Havalger fordeler sig efter lysforhold, bunddybde og bundens beskaffenhed. De fleste alger er grønne på det lave vand. På lidt større dybder er algerne brune. De røde alger kan vokse på større dybder end de grønne og brune.

Blæretang
De brune alger findes på mindre dybder.
Savtang og blæretang kan findes i opskylszonen, men er ikke særligt udbredt i bugten.
Foto: Ib Søgaard

Gaffeltang - findes på 2 - 14 meters dybde
De røde alger vokser på dybt vand.
I opskyllet findes også blodrød ribbeblad.
Foto: Ib Søgaard

Ålegræs er faktisk ikke en alge, men en blomsterplante med almindelige rødder.
Ålegræsset udgør ca 45 km², og findes overalt i Køge Bugt - bortset fra området fra Solrød Strand til 1,5 km syd for Køge.
Foto: Ib Søgaard

Ålegræssets betydning
Ålegræsset begynder de fleste steder i 2-3 meters dybde (ved Solrød Strand dog først i 4-5 meters dybde), og er ikke konstateret på større dybder end 6 meter.
Ålegræsbevoksningen i Køge Bugt er relativ tynd. Den tætteste bevoksning findes på lavt vand i den nordlige del af bugten ud for Kongelunden og ved Avedøre Holme.
Et veludviklet ålegræsbælte langs en kyststrækning udøver en vis kystbeskyttende virkning. Dette sker dels ved at bladene dæmper strøm- og bølgeforårsagende vandbevægelser, og dels ved at ålegræssets rhizomer og rødder er i stand til at fastholde finkornet bundmateriale.

Ålegræsbæltet tjener som levested for en række planter og dyr, hvoraf en del specifikt er knyttet til ålegræsset.

I de områder, hvor ålegræsset forsvandt efter ålegræssygdommen i 1932-33, forstærkedes de naturlige kystdannelsesprocesser, hvorved der hurtigt blev dannet en række nye revler og barreøer.
I Køge Bugt findes et omfattende revle- og barreø-kompleks fra Strandskoven syd for Køge til Solrød Strand i nord. Disse barreøer er dannet i perioden 1895-1968.

Tangen virker som gødning for strandplanterne
Når tangen rådner frigøres der mange næringsstoffer, der virker som gødning. Hertil kommer, at tangbunden er relativ fugtig, fordi regnvand fastholdes i det organiske materiale, mens det let siver igennem sand og grus.
 
En tangmasse, der ikke mere direkte påvirkes af havvand, bliver hurtigt koloniseret af mældearter, først og fremmest stand-mælde og spyd-mælde.

 

kystarkiv.dk