Økologisk/biologisk vandkvalitet


Den hyppigste form for forurening i danske vandløb søer og åer er forurening med husholdningsspildevand.

Husspildevand nedbrydes let i søer og åer ved selvrensning. I større mængder kan det dog forbruge så meget af vandets ilt, at fiskene får åndenød eller dør.

Vandløbenes smådyr er gode til at vise vandløbenes tilstand, idet de skal overleve hele året under alle de påvirkninger, vandløbene bliver udsat for - fx tilledning af spildevand og opgravninger af bunden. Arterne har også forskellige krav til vandets iltindhold, bundens beskaffenhed og vandstrømmen. Vandløbenes miljømæssige tilstand bedømmes derfor ud fra artssammensætningen og antallet af de smådyr, der lever på vandløbsbunden. Resultatet angives som en forureningsgrad, hvor I er det reneste og IV det stærkt forurenede vandløb.

Amtsrådene har opstillet en målsætning for, hvilken tilstand de ønsker, vandløbene skal have. De fleste vandløb er målsat til forureningsgrad II eller bedre. Enkelte vandløb er dog målsat til forureningsgrad II-III.

Der er ikke sket en generel forbedring i vandløbene iden for de sidste 10 år - vurderet ud fra samtlige vandløbsbedømmelser på landsbasis. Meget tyder på, at det især er i de mindre vandløb, at den biologiske tilstand ikke er blevet forbedret. Dette skyldes, trods store investeringer i spildevandsrensning, bl.a. at vandløbenes fysiske forhold mange steder er for ensartede til at kunne have alsidigt dyreliv. Herudover har spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse væsetlig indvirkning på de mindre vandløb.

Forureningsgraden kan findes ved at foretage en økologisk undersøgelse af hvilke dyr, der findes i åen eller søen. Hvis man finder dyr, der kun kan leve i vand med meget ilt, så må vandet have en god økologisk kvalitet. Denne type undersøgelse kan selvfølgelig kun foretages i naturen - dvs. vandløb og søer.

 

Økologisk undersøgelse af vandløb


 

Antal fundne dyregrupper

Dryregrupper   Antal
Slørvinger    
Døgnfluer    
Vårfluelarver    
Biller    
Vandtæger    
Tanglopper    
Vandbænkebider    
Røde dansemyggelarver    
Andre dansemyggelarver    
Kvægmyglarver    
Muslinger    
Snegle    
Igler    
Børsteorme    
Fimreorme    
Fisk    
Rottehaler    
Andre dyr    
Antal dyregrupper fundet  

 

Vurdering af et biologisk index

Dyregruppe Det samlede antal grupper tilstede
  0-1 2-5 6-10 11-15 16-
Slørvinger - 7 8 9 10
Døgnfluer - 6 7 8 9
Vårfluer 4 5 6 7 8
Tanglopper 3 4 5 6 7
Bænkebidere 2 3 4 5 6
Røde dansemyggelarver 1 2 3 4 -
Røde Slamorme 1 2 3 - -
Rottehaler
0 1 2 - -

Værdien for det biologiske index findes på følgende måde:

  1. I skemaets venstre side findes den øverste af de dyregrupper som er fundet.
  2. I højre side aflæses det index, som står under det samlede antal dyregrupper, som blev fundet.

Eksempler:
Hvis der er fundet slørvinger, og der i alt er fundet 12 dyregrupper, aflæses tallet: 9

Hvis der ikke er fundet slørvinger men døgnfluelarver, og der i alt er fundet 10 dyregrupper, aflæses tallet: 7

Ud fra det biologiske indextal som er fundet, kan en vurdering af den økologiske vandkvalitet findes i ndendestående skema "Den økologiske vandkvalitet".

Den økologiske vandkvalitet

Økologisk Vandkvalitet
10 særdeles fin
9 fin
8 meget god
7 ret god
6 moderat
5 middel
4 ret dårlig
3 dårlig
2 ret dårlig
0-1 særdeles dårlig
00 forgiftet

 

Forureningsgrader i ferskvand

Forure-
ningsgrad
Beskrivelse Ilt Økologisk
vandkvalitet
I Praktisk taget uforurenet >ca. 90% iltmætning
(>8mg O2/l)
9-10
II Let forurenet >ca. 60% iltmætning
(>5 mg O2/l)
6-8
III Ret stærkt forurenet ca 55% iltmætning
(>4 mg O2/l(
3-5
IV Meget stærkt forurenet <50% iltmætning
(0-3 mg O2/l)
0-2[ Viden om vand
| Undersøgelse af vand ]

[ kystarkiv.dk ]