[ Viden om havet | Naturområder ]

Køge Bugt


Foto: Ib Søgaard

Køge Bugt er et 458 km² stort brakvandsområde afgrænset mod øst af en linie, Aflandshage (Amager) - Mandehoved (Stevns).

Dybde

Områdets gennemsnitsdybde er ca. 10 m. og den største vanddybde er på ca. 16 m. I bugtens nordlige del findes jævne, lave områder, mens der ved den sydlige kyst er hurtigt tiltagende vanddybde.

Strøm

Normalt er strømmen nordgående (60% af tiden). Kun ved kraftigere vestlige vinde vil strømmen være sydgående.

Saltholdighed m.m.

Saltholdigheden ligger normalt på 0,8% - 1,0%. Ved længerevarende sydgående strøm vil saltholdigt vand (1,5% - 2,5%) føres sydpå over Drogden-tærsklen og som en tung bundstrøm trænge ind over Østersø-vandet syd for tærsklen.

Resultater af målinger foretaget for perioden juni 1977 til juni 1978:

Faktor En
hed
Mid-
del-
værdi
Mini-
mums-
værdi
Maxi-
mums-
værdi
pH - 8,1 7,8 8,6
Saltholdighed % 1,02 0,8 2,11
Temperatur °C 9,8 0,8 18,1
Ilt mg/l 10,9 8,2 14,7

 


Plankton

De mindste planter og dyr - også kaldet plakton er forudsætningen for at større dyr kan leve i et havområde.

Plankton-algerne udgør et vigtigt fødegrundlag for den planteædende fauna, dvs. dyreplankton, bunddyr og fiskelarver. Men en forøget mængde af plankton-alger vil bevirke at lysets nedtrængen i vandet dæmpes, og den biologiske balance forrykkes i ugunstig retning.
I Kattegat er den gennemsnitlige årsproduktion på ca. 100 g kulstof pr. m²
I eutrofe søer er den gennemsnitlige årsproduktion på > 500 g kulstof pr. m²
I Køge Bugt er den gennemsnitlige årsproduktion på ca. 90 g kulstof pr. m².

Dominerende planktonalge-grupper er: centriske kiselalger, rekylalger, små nano flagellater, blågrønalger, gulalger og furealger.

Dyre-planktonnet i Køge Bugt udgør ca. 180 mg pr. m³. Den vigtigste dyregruppe i zooplanktonnet er copepoderne, som udgør ca. 85%.
Andre zooplankton-grupper er: podan, evadne, bosmina, tunikater, balannauplier, polychaetlarver, sneglelarver, og muslingelarver.

Bundfauna

Bunden i Køge Bugt består overvejende af sand. Bundfaunaen er et Macoma-samfund. Det består af relativt få dyrearter såsom muslinger, snegle, krebsdyr og børsteorme.


Foto: Ib Søgaard

Af større planter findes der ålegræs, samt algerne: savtang, blæretang og gaffeltang.

kystarkiv.dk