[ Viden om havet | Naturområder ]

Fiskearter i Køge Bugt

Fiskebestanden er vigtig for den økologiske stofomsætning i havet og udgør samtidig en vigtig konsumkilde gennem fiskeri. Et lavvandet område som Køge Bugt er af stor betydning som opvækstområde for fiskeyngel.

Fiskebestand

Art Latinsk navn
Rødspætte Pleuronectes platessa
Skrubbe Platichtys flesus
Ising Limanda limanda
Pighvarre Scopthalmus maximus
Slethvarre Scopthalmus rhombus
Tunge Solea solea
Torsk Cadus morhua
Hvilling Merlangius merlangus
Ålekvabbe Zoarces viviparus
Ål Anquilla anquilla
Sandkutling Pomatoschistus minutus
Ulk Acanthocottus scorpius
Panserulk Angonus cataphractus
Sild Culpea harengus
Brisling Sprattus sprattus
Makrel Scomber scomber
Hestemakrel Tracttus tracttus
Hornfisk Belone belone
Stenbider Cyclopterus lumpus
Tobis Ammodytes sp.
Ørred Salmo trutta
Laks Salmo salar

På lavt vand mellem alger og sten findes følgende arter, der alle er almindelige:

Tangspræl Pholis gunellus
Lerkutling Pomatoschistus microps
Tangål (flere arter)
Havkaruds Ctenolabrus rupestris
Hundestejle Gasterosteus aculeatus
Tangsnerre Spinachia spinachis

Køge Bugt ligger i et område hvor torskebestanden dominerer stærkt i forhold til andre arter. Der findes en forholdsvis lille ising-bestand og en lidt større forekomst af skrubber. Aldersdiversiteten er forholdsvis lav.

Det sydvestlige område adskiller sig fra de øvrige ved gennemgående at have de mindste (yngste) fisk. Specielt for torsk - der overvejende forekommer som 1-årige på en længde af 20-35 cm.

Se evt.
Fiskebestanden i Køge Bugt August 2001.
Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium 2001


 

kystarkiv.dk